Bạn sẽ kiếm được hoa hồng lên với 50% trên tổng số lời nhuận ròng của công ty:

Cấu trúc Hoa hồng từ lợi nhuận ròng hàng tháng của thành viên trực tiếp
(Mỗi tháng theo lịch)
Thành viên hoạt động hàng tháng & nạp + cược hợp lệ tối thiểuTỷ lệ phần trăm hoa hồng
1 – 60.000 USD5 thành viên & 6 USD40%
60.001 – 130.000 USD45%
130.000 USD trở lên50%

Copyright Dailyd9.com. All rights reserved.